Zaštita okoliša

Oblast zaštite okoliša sadrži najveći broj usluga koje pruža grupacija GEOtest. Kompanije iz grupacije pružaju niz usluga iz oblasti zaštite okoliša na osnovu lokalnih propisa pojedinih zemalja. Primarne usluge iz oblasti zaštite okoliša su: remedijacija i sanacija, studija utjecaja na životnu sredinu (EIA), ekološka revizija, analiza rizika kontaminiranog područja, environmental outsourcing, analiza i evaluacija rizika velike havarije, plan za slučaj havarije.

Više...

Upravljanje otpadom

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo pruža širok spektar usluga iz oblasti upravljanja otpadom: izrada planova upravljanja otpadom za entitete, kantone, regije i općine; projekti izgradnje, rekultivacije i sanacije deponija; istraživanja za izgradnju deponija, analizu postojećih deponija i sanaciju i rekultivaciju starih deponija; analize rizika deponiranja otpada i studije utjecaja na okoliš; finansiranje projekata za upravljanje otpadom i rekultivaciju deponija.

Više...

Geologija i geotehnika

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo pruža niz usluga iz široke oblasti označene kao geologija i geotehnika. Ova oblast uključuje: geologiju, geotehniku, geofiziku i hidrogeologiju.

Više...

Konsalting i nadzor

Grupacija GEOtest pruža niz usluga iz široke oblasti konsaltinga i nadzora. Usluge se odnose na sve faze od projektiranja, pripreme, izgradnje do evaluacije završnog projekta. Konsalting se odnosi i na dobijanje donacijskih i kreditnih sredstava.

Više...

Edukacija

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo pruža niz usluga u oblasti edukacije. Usluge se odnose na dva segmenta: edukacija za stručne kadrove i edukacija za stanovništvo. Primjer edukativne kampanje namijenjene za djecu možete pogledati na posebnoj internet stranici www.ekolav.ba na kojoj su dostupni razni obrazovni i multimedijalni sadržaji.

Više...

Laboratorijska ispitivanja

Grupacija GEOtest raspolaže dugogodišnjim iskustvima iz oblasti laboratorijskih ispitivanja, koja se odnose na oblast zaštite okoliša i izgradnju objekata i saobraćajnica. Laboratorije su akreditirane na osnovu evropskih normi. GEOtest raspolaže hidrohemijskom laboratorijom, laboratorijom mehanike tla i laboratorijom mehanike stijena.

Više...