Edukacija

Edukacija

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo pruža niz usluga u oblasti edukacije. Usluge se odnose na dva segmenta: edukacija za stručne kadrove i edukacija za stanovništvo. Primjer edukativne kampanje namijenjene za djecu možete pogledati na posebnoj internet stranici www.ekolav.ba na kojoj su dostupni razni obrazovni i multimedijalni sadržaji.

 

Pružamo usluge edukacije za stručne kadrove u oblasti efikasnog upravljanja modernim ekološkim uređajima i sistemima (npr. prečistači otpadnih voda, deponije, laboratorije) na osnovu naših akreditacija i akreditovanog osoblja. Usluge pružamo u našem edukativnom centru (više OVDJE) u sjedištu grupacije GEOtest ili direktno na terenu na osnovu potreba klijenata.

 

U sklopu edukacija za stanovništvo nudimo usluge s ciljem razvoja i jačanja ekološke svijesti. Edukativne kampanje vrše transfer novih i poboljšanje postojećih znanja u cilju podsticanja održivog razvoja i unapređenja zaštite okoliša. U sklopu kampanja upoznajemo javnost sa: mogućnostima pojedinaca da daju lični doprinos zaštiti okoliša (voda, zrak, tlo i šume); zaštitom voda i obogaćivanjem vodnih resursa; savremenim pristupom u oblasti upravljanja otpadom (recikliranje, smanjivanje otpada). Nedovoljno poznavanje problematike upravljanja otpadom i slaba informisanost samo su neki od mnogih uzroka sve većeg zagađenja okoliša. Naše edukativne kampanje mijenjaju način razmišljanja i odnos stanovništva prema okolišu.

 

Značajne reference grupacije GEOtest iz oblasti edukacije su dostupne u sekciji REFERENCE.