Geologija i geotehnika

Geologija i geotehnika

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo pruža niz usluga iz široke oblasti označene kao geologija i geotehnika. Ova oblast uključuje: geologiju, geotehniku, geofiziku i hidrogeologiju.

 

U oblasti geologije pružamo sve vrste usluga geoloških istražnih radova, izrade geoloških projekata, geoloških elaborata, izrade geoloških podloga, kao i nadzor na izvođenju geoloških istraživanja.

 

U sklopu oblasti geotehničkih usluga, na temelju usvojenih i odobrenih programa istražnih radova izvodimo terenske radove, laboratorijska ispitivanja uzoraka tla i izrađujemo geomehaničke i geotehničke elaborate za izgradnju građevinskih objekata: stambene, javne i poslovne zgrade; industrijske objekte; mostove i tunele; puteve; akumulacije voda, brane; trafostanice i dalekovode; antenske i telekomunikacijske stubove i ostalo. Terenski istražni radovi izvode se prema propisanim tehničkim uslovima, u skladu sa  savremenim metodama istraživanja.

 

U okviru geofizičkih istraživanja kompanija GEOTEST d.o.o Sarajevo nudi usluge koje obuhvataju terenska mjerenja, obradu i interpretaciju podataka. Ovisno o potrebama i uslovima na terenu, primjenjuju se najadekvatnije geofizičke metode. U nekim slučajevima dovoljna je primjena samo jedne geofizičke metode, ali se najčešće za dobivanje preciznijih podataka koristiti kombinacija više metoda. Osnovne metode koje se primjenjuju su: seizmičke metode, geoelektrične metode, gravimetrija, magnetometrija, georadar, elektromagnetne metode, telurska i magnetotelurska metoda i geofizičke metode u bušotinama (karotaž). Navedene geofizičke metode se primjenjuju za: određivanje granica slojeva, otkrivanje podzemnih šupljina, pukotinskih i rasjednih zona; u hidrogeologiji se koristi za određivanje dubine vodnog lica i za istraživanje aluvijalnih vodonosnika; u zaštiti okoliša, georadar se koristi za detekciju zakopanih opasnih materijala, za procjenu raširenosti zagađenog područja, za otkrivanje ilegalnog odlagališta otpada. Geofizika se može upotrijebiti u negeološke svrhe: za detektiranje kablova, kaverni, soba, prostorija i sl.

 

Grupacija GEOtest upošljava stručni kadar koji ima stečena iskustva na velikim hidrogeološkim projektima širom svijeta. Iz oblasti hidrogeologije, kompanija GEOTEST nudi širok spektar usluga: izrada optimizacije korištenja resursa podzemnih voda; istraživanje resursa pitkih voda, korištenjem posebne tehnike, te utvrđivanje njihove iskoristivosti i kvaliteta; studije utjecaja upravljanja voda na režim podzemnih voda; modeliranje toka podzemnih voda, uključujući proračune kapaciteta korištenja; sakupljanje uzoraka podzemnih voda i tla; proračun bilansa resursa podzemnih voda; mjerenje intenziteta tokova podzemnih voda; mjerenje režima podzemnih voda; mjerenje nivoa podzemnih voda u bunarima i hidrogeološkim bunarima; hidrogeološko kartiranje i izrada hidrogeoloških podloga; prijedlozi i preporuke vezana za vodozaštitne zone, na osnovu karata ugroženih podzemnih voda.

 

Značajne reference grupacije GEOtest iz oblasti geologije i geotehnike su dostupne u sekciji REFERENCE.