Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo pruža širok spektar usluga iz oblasti upravljanja otpadom: izrada planova upravljanja otpadom za entitete, kantone, regije i općine; projekti izgradnje, rekultivacije i sanacije deponija; istraživanja za izgradnju deponija, analizu postojećih deponija i sanaciju i rekultivaciju starih deponija; analize rizika deponiranja otpada i studije utjecaja na okoliš; finansiranje projekata za upravljanje otpadom i rekultivaciju deponija.

 

Izrada plana upravljanja otpadom za entitete, kantone, regije i općine uključuje: analizu postojećeg stanja upravljanja otpadom, pravnog okvira i finansijskog sistema; prijedlog upravljanja pojedinim kategorijama otpada; izradu akcionog plana upravljanja otpadom; izradu analize potencijalne produkcije otpada.

 

Projekti izgradnje, rekultivacije i sanacije deponija uključuju: projektnu dokumentaciju za izgradnju i/ili rekultivaciju i sanaciju deponija na osnovu važećih propisa; realizaciju sanacijskih i rekultivacijskih radova; izradu i izgradnju sistema za monitoring nove i/ili postojeće deponije; izradu sistema mjerenja deponijskih gasova; izradu detaljnog Pravilnika o radu deponije. U sklopu ovog segmenta vršimo i projektovanje sabirnih/reciklažnih dvorišta uključujući analizu cirkulacije otpada.

 

Istraživanja za izgradnju deponija, analizu postojećih deponija i sanaciju i rekultivaciju starih deponija, uključuje kompleks geoloških, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških istraživanja. Nakon toga slijedi analiza i konsalting za potrebe izgradnje novih deponija, procjenu postojećih deponija i sanaciju i rekultivaciju starih deponija.

 

Analiza rizika deponiranja otpada i studije utjecaja na okoliš za nove, postojeće i stare deponije. U sklopu analize se evaluiraju uslovi deponiranja otpada na deponijama i eventualno korištenje otpada za terenske površinske radove na deponiji.

 

Finansiranje projekata (donacije i krediti) za upravljanje otpadom i rekultivaciju deponija iz dostupnih razvojnih fondova pojedinih država, IPA fondova Evropske unije i iz međunarodnih i lokalnih razvojnih banaka.

 

Značajne reference grupacije GEOtest iz oblasti upravljanja otpadom su dostupne u sekciji REFERENCE.