Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Oblast zaštite okoliša sadrži najveći broj usluga koje pruža grupacija GEOtest. Kompanije iz grupacije pružaju niz usluga iz oblasti zaštite okoliša na osnovu lokalnih propisa pojedinih zemalja. Primarne usluge iz oblasti zaštite okoliša su: remedijacija i sanacija, studija utjecaja na životnu sredinu (EIA), ekološka revizija, analiza rizika kontaminiranog područja, environmental outsourcing, analiza i evaluacija rizika velike havarije, plan za slučaj havarije.

 

Remedijacija i sanacija se odnosi na usluge uglavnom vezane za uklanjanje zagađenja podzemnih voda i stijenske podloge, likvidaciju starih ekoloških zagađenja i uklanjanje posljedica ekoloških havarija. U sklopu ove usluge vršimo izradu projekata sanacije, realizaciju radova i monitoring.

 

Studija utjecaja na okoliš (EIA) podrazumijeva proces identifikacije utjecaja izgradnje objekta na okoliš. Usluga uključuje procjene o tome da li će izgradnja objekta imati značajan negativan utjecaj na okoliš, odnosno kako ga izgraditi da bi se negativne posljedice eliminisale.

 

Ekološka revizija pruža informacije o tome koliko pojedina preduzeća poštuju zakone, pravilnike i ostale propise koji se odnose na okoliš. Ova usluga pruža rukovodstvima kompanija precizne podatke o poslovanju preduzeća u skladu sa zakonom i važećim propisima.

 

Analiza rizika kontaminiranog područja informiše o riziku zagađenja određenog lokaliteta i pruža procjenu o ozbiljnosti takvog rizika na okoliš. Sastavni dio analize je i određivanje maksimalnih dopuštenih limita zagađenja na osnovu koncepcijskih prijedloga varijanti rješenja radi minimalizacije rizika. Na osnovu rezultata takve analize odlučuje se o neophodnosti sanacijske intervencije.

 

Environmental outsourcing podrazumijeva usluge u oblasti savjetovanja i eventualno, na osnovu zahtjeva konkretnog klijenta, preuzimanja cijele problematike oblasti zaštite okoliša. To podrazumijeva izradu redovnih izvještaja prema organima javne uprave (npr. vođenje evidencije o produkciji i upravljanju otpadom).

 

Analiza i evaluacija rizika velike havarije je dokument koji predviđa posljedice havarije i njihov utjecaj na okoliš. U sklopu ovog dokumenta vršimo: identifikaciju izvora rizika (opasnosti); određivanje mogućih scenarija situacija i njihovih uzroka koji mogu dovesti do velike havarije; procjenu utjecaja mogućih scenarija velikih havarija na zdravlje i živote ljudi, okoliš i imovinu; procjenu vjerovatnoće scenarija velike havarija; određivanje mjere rizika; evaluaciju prihvatljivosti rizika.

 

Plan za slučaj havarije je uglavnom namijenjen za kompanije koje rade s opasnim materijama. Izrađujemo planove koji pružaju precizne podatke o tome kako u slučaju havarije zaštiti okoliš i minimalizirati negativne posljedice havarije.

 

Značajne reference grupacije GEOtest iz oblasti zaštite okoliša su dostupne u sekciji REFERENCE.